جلسات توجیهی دانشجویان ورودی جدید

شروع هرترم مراسمی تحت عنوان خوش آمد گویی و جلسه توجیحی برای دانشجویان عزیز جدیدالورود برگزار میگردد.