تقویم آموزشی دانشجویان

قابل توجه دانشجویان محترم:

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد.با تشکر