تلفن اعضاء دانشگاه

لیست تلفن های  مرکز علمی  کاربردی قوه قضائیه تهران

درصورتی که با تلفن همراه این صفحه را مشاهده میکنید با لمس هر شماره به صفحه تماس تلفن خود منتقل میشوید

مسئولیت شماره
ریاست مرکز
دفتر رئیس مرکز ۶۶۰۸۸۳۸۹
امور اداری و مالی و پشتیبانی ۶۶۰۸۲۱۲۹
مدیر آموزش ۶۶۰۸۱۶۸۶
کارشناس امور فارغ التحصیلان-امورمدرسان ۶۶۰۸۲۱۳۲
 امتحانات-امور کلاس ها ۶۶۱۹۷۲۶۲
کارشناس مقطع کاردانی ۶۶۰۸۱۷۹۲
کارشناس  کارشناسی ۶۶۱۹۷۰۶۴
دبیرخانه ۶۶۰۸۲۱۳۴
بایگانی و کتابخانه ۶۶۰۸۸۵۱۰
مشاوره ۶۶۰۸۲۵۸۶
حراست ۶۶۰۱۴۰۵۳