نکاتی پیرامون پذیرش نظام ترمی

نکاتی پیرامون دوره های ترمی

برابر مواد آیین نامه آموزشی دوره کاردانی ترمی مصوب جلسه۳۳۹ شورای عالی برنامه ریزی

ماده ۲- نام نویسی: بعد از اعلام قبولی پذیرفته شده موظف است برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نماید. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

ماده ۳- دانشجو موظف اشت در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای انتخاب واحد مراجعه کند، عدم مراجعه دانشجو برای انتخاب واحد بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال به منزله انصراف از تحصیل است.

ماده ۶- هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی(مهر و بهمن) و عنداللزوم یک دوره تابستانی و هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۶هفته آموزش و هر دوره تابستان شامل ۶ هفته آموزش است.

ماده ۱۰- تعداد واحدهای درس لازم برای گذراندن دوره های کاردانی بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و کارشناسی ناپیوسته ۶۷  تا ۷۰ واحد می باشد.

تذکر: با توجه به بخشنامه ۸۱۶۹/۹۲/م مورخ ۲۸/۲/۹۲ دانشگاه جامع به دلیل جایگزین شدن درس ۲واحدی دانش خانواده وجمعیت به جای درس یک واحدی تنظیم خانواده سقف واحد دانشجویان کاردانی حرفه ای(ورودی های مهر۹۲ به بعد) به ۷۳ واحد افزایش یافته است.

ماده ۱۱- هر دانشجو می تواند در هرنیمسال حداقل۱۲ و حداکثر۲۰ واحد درسی انتخاب کند. (ورودی های قبل از مهر۹۱)

ماده ۷ آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و ناپیوسته مصوب جلسه ۸۰۳  مورخ۸/۵/۹۱- هر دانشجو می تواند در هرنیمسال حداقل۱۴ و حداکثر۲۰ واحد درسی انتخاب کند و در دوره تابستانی ۶واحد است.(مختص ورودی های مهر۹۱ به بعد)

تبصره ۱: اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل ۱۷ باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا ۲۴واحد درسی نماید.

تبصره ۴ ماده۱۱: در مواردیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر ۲۴واحد باقی داشته باشد، حتی اگر مشروط باشد می تواند تمامی واحدهای باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب کند مشروط به اینکه معدل کل کمتر از ۱۰ نباشد.

ماده ۱۳- حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ورودی قبل از مهر ۹۱ سه سال و برابر ماده۱۳ آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و ناپیوسته مصوب جلسه ۸۰۳ مورخ۸/۵/۹۱ حداکثر مدت مجاز تحصیل برای ورودی های مهر ۹۱  و بعد از آن در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته۵/۲ سال می باشد.

تبصره ماده ۱۲- به حداکثر سنوات تحصیلی(سه سال) دانشجویانی که حداقل ۸واحد از دروس پیشنیاز پیش دانشگاهی را گذرانده باشند یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.

حذف اضطراری- حذف شورایی- حذف پزشکی

ماده ۱۴- حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است و غیبت دانشجو نباید بیشتر از ۳جلسه باشد، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

حذف اضطراری(تک درس)

تبصره ماده ۱۴- غیبت موجه بیشتر از سه جلسه موجب حذف آن درس می شود و رعایت دارا بودن حداقل واحد(۱۲واحد) برای یک نیمسال الزامی نیست ولی این نیمسال جزء یک نیمسال کامل محسوب می شود.

ماده ۱۸- حذف اضطراری: دانشجو ۵هفته مانده به پایان نیمسال به دو شرط می تواند فقط یک درس از درس های نظری خود را حذف کند: ۱- غیبت دانشجو در آن درس بیشتر از سه جلسه نباش. ۲- تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲واحد کمتر نشود.(ورودی های قبل از مهر۹۱)

حذف شورایی

ماده ۱۵- غیبت موجه در امتحان موجب حذف آن درس می شود؛ موجه بودن غیبت به عهده شورای آموزشی دانشگاه می باشد.

تبصره ماده ۱۵ مصوبه جلسه ۸۰۳ مورخ ۸/۵/۹۱- اگر غیبت دانشجو در درسی بیشتر از سه جلسه باشد یا غیبت در امتحان داشته باشد با تشخیص شورای آموزشی آن درس حذف می شود. (مختص ورودی های مهر۹۱ به بعد)

تبصره ماده۱۲ مصوبه فوق الاشعار- در شرایط خاص حذف کلیه دروس یک نیمسال با درخواست کتبی و تایید شورای آموزشی تا قبل از امتحانات امکان پذیر است. (مختص ورودی های مهر۹۱ به بعد)

ماده  ۱۹- حذف ترم: حذف کلیه درس های یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد.

حذف پزشکی

مصوبه۲-مصوبه جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۸۱ شورای آموزشی علمی-کاربردی(مختص دانشجویان ترمی): چنانچه دانشجو به دلیل بیماری قادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس یا ترم داشته باشد باید حداکثر تا ۴۸ ساعت گواهی و مدارک پزشکی جهت تایید پزشک معتمد مرکز ارائه نماید.

ماده ۲۲- حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ می باشد.

 

دانشجو مشروط

ماده ۲۷- معدل ترم دانشجو در هیچ نیمسالی نباید کمتر از ۱۲ بلشد در غیر اینصورت انتخاب واحد در ترم بعدی به صورت مشروط خواهد بود.

ماده ۲۸- دانشجو مشروط در ترم بعد(بجز ترم آخر) حق انتخاب بیشتر از ۱۴واحد را ندارد.

مصوبه۴- جلسه مورخ ۲۴/۴/۸۷ : دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با داشتن دو ترم سابقه مشروطی درصورتیکه معدل کل کمتر از ۱۰ داشته باشند در هر مرحله ای که باشند از ادامه تحصیل محروم می گردند ولی اگر معدل کل آنان بالای ۱۰ باشد تا مادامی که در ترم دیگری مشروط نشوند با رعایت مدت مجاز تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند.

معرفی به استاد

تبصره ۲ ماده ۱۱: درصورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس نظری باقیمانده داشته باشد، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.

ماده ۸ آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و ناپیوسته مصوب جلسه ۸۰۳  مورخ۸/۵/۹۱(مختص ورودی های مهر۹۱ به بعد)

درصورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد، می تواند آن دو درس را از طریق معرفی به استاد بگذراند.