نحوه درخواست معافیت تحصیلی (دانشجویان مشمول)

با سلام

دانشجویان مشمول که نیاز به درخواست معافیت تحصیلی دارند لطفاً ویدئوی زیر را مشاهده نمایند.