معرفی اعضای مرکز

لیست اعضای مرکز علمی کاربردی قوه قضائیه تهران

نام و نام خانوادگی مسئولیت
دکــتــر جــواهــری ریاست مرکز
خانم تــرفـــان دفتر رئیس مرکز
آقای پیرمیشانی معاونت امور اداری و مالی و پشتیبانی
آقای بهشتی معاونت آموزش
خانم پیرشتربـانـی کارشناس امور فارغ التحصیلان-امورمدرسان
خانم حـسـیـنـی امتحانات-امور کلاس ها
آقای رضایی کارشناس مقطع کاردانی
کارشناس کارشناسی
خانم عـبـدالـهـی دبیرخانه
آقای معین الدین بایگانی و کتابخانه
مشاوره
حراست