مراسمات مذهبی

انجام مراسمات مذهبی و سیاه پوش کردن دانشگاه با همکاری دانشجویان و کادر دانشگاه