کارشناسی

رشته های جدید این مرکز:(ثبت نام از مهرماه۱۴۰۰)

کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی ارشاد و معاضدت قضایی

کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی امور قضایی

رشته های سابق:

ارشاد در امور کیفری
ارشاد در امور مدنی
حقوق ثبتی
دستیار قضایی در امور کیفری
دستیار قضایی در امور مدنی