نکاتی پیرامون کارشناسی ترمی

نکاتی پیرامون دوره های کارشناسی پودمانی و ترمی

برابر بخشنامه ۴۷۲۹۶/۹۰/م مورخ ۲۳/۶/۹۰ درخصوص آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی:

– حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.غیبت دانشجو در هر درس نباید بیشتر از سه جلسه باشد، در صورت غیبت در هر درس بیش از سه جلسه آن درس حذف می گردد.

– میزان سنوات قانونی تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته(ترمی و پودمانی) حداکثر سه سال می باشد.

– ارائه دروس جبرانی و چگونگی اجرای آن تابع مقررات آموزشی وزارت علوم می باشد. نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و معدل کل دانشجو محاسبه می شود.

– حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ است، با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و نمره دروس زیر ۱۲ در محاسبه معدل منظور نمی شود.

– دانشجو مجاز نسیت به طور همزمان در بیش از یک پودمان پایه و  تخصصی و در بیش از یک مرکز مجری نام نویسی کند.

– در صورتیکه دانشجو بخش یا تمام یک پودمان را به شرط حضور مجاز در کلاس های درس نگذرانده باشد می تواند آن دروس یا پودمان را به طور همزمان با پودمان بعدی اخذ نماید.

– دوره کارشناسی پودمانی و ترمی مشتمل بر ۶۸ تا ۷۰ واحد آموزشی است.

 

– حداقل نمره قبولی برای کارشناسی ناپیوسته ترمی ۱۰ می باشد و نمره صفر تا بیست در میانگین ترم و معدل کل محاسبه می شود.