اخبار مشاوره

آشنایی با خدمات مرکز مشاوره دانشگاه

آشنایی با خدمات مرکز مشاوره دانشگاه

آشنایی با خدمات مرکز مشاوره دانشگاه مواجهه با مسائل مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، مذهبی، حقوقی و …. اغلب چالش برانگیز و همراه با احساس نارضایتی، سردرگمی، اضطراب، استیصال و درماندگی است. همه ما به تجربه دریافته ایم که به تنهایی قادر به ساماندهی مسائل مختلف زندگی نیستیم. گاهی ممکن است به منظور حل […]