معرفی

مراسمات مذهبی

مراسمات مذهبی

انجام مراسمات مذهبی و سیاه پوش کردن دانشگاه با همکاری دانشجویان و کادر دانشگاه  

مرکز در یک نگاه

مرکز در یک نگاه

دانشگاه جامع علمی-کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی-کاربردی و از جمله دانشگاه هایی است که در راستای مهارت گرائی در مقابل مدرک گرایی قرار دارد وزیر نظر وزارت علوم، تحقیقات وفناوری اداره می شود. مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضاییه وابسته به موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی شهید قدوسی است. این موسسه دارای حدود چهل […]