رشته های تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی

ارشاد در امور کیفری ارشاد در امور مدنی حقوق ثبتی دستیار قضایی در امور کیفری دستیار قضایی در امور مدنی

کاردانی

کاردانی

کاردانی حرفه ای حقوق امور ضابطین قضایی کاردانی حرفه ای حقوق خدمات قضایی کاردانی حرفه ای حقوق شورای حل اختلاف کاردانی حرفه ای حقوق ارشادومعاضدت قضایی کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی کاردانی حرفه ای حقوق دستیارقضایی کاردانی حرفه ای حقوق نگارش حقوقی