رشته های تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی

رشته های جدید این مرکز:(ثبت نام از مهرماه۱۴۰۰) کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی ارشاد و معاضدت قضایی کارشناسی حرفه ای خدمات حقوقی امور قضایی رشته های سابق: ارشاد در امور کیفری ارشاد در امور مدنی حقوق ثبتی دستیار قضایی در امور کیفری دستیار قضایی در امور مدنی

کاردانی

کاردانی

رشته های جدید این مرکز:(ثبت نام از مهرماه۱۴۰۰) کاردانی حرفه ای دستیاری حقوقی امور قضایی کاردانی حرفه ای دستیاری حقوقی دستگاه های اجرایی کاردانی حرفه ای دستیاری مشاغل حقوقی رشته های سابق: کاردانی حرفه ای حقوق امور ضابطین قضایی کاردانی حرفه ای حقوق خدمات قضایی کاردانی حرفه ای حقوق شورای حل اختلاف کاردانی حرفه ای […]