سوالات متداول آموزش

شرایط انتقال و مهمان شدن دانشگاه علمی کاربردی

شرایط انتقالی و مهمانی دانشگاه علمی کاربردی مطابق با اعلام کمیته نقل و انتقال و مهمانی در سازمان مرکزی دانشگاه علمی کاربردی  به این صورت است که اگر دانشجو مشمول یکی از شرایط زیر باشند به درخواست وی رسیدگی می شود: