ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    دانشجویان محترم پیام شما در کمترین زمان حتی در ساعات غیر اداری پاسخ داده خواهد شد

    بسیار خب
      پرینت

    مدت زمان اعتراض به نمره چند روز پس از امتحان می باشد؟

    دربازه خاص، با مراجعه به سامانه هم آوا و در منو کارنامه موقت – ثبت اعتراض نمره در سامانه