ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  دانشجویان محترم پیام شما در کمترین زمان حتی در ساعات غیر اداری پاسخ داده خواهد شد

  بسیار خب
    پرینت

  تحصیل همزمان

  دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر

  رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف،

  از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد

  خاص وزارت محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال

  موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین

  شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.