نکته شماره ۱

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

قابل توجه دانشجویان📣📣📣📣📣📣📣

🔴تعداد واحد گذرانده جهت فارغ التحصیلی

✴️کارشناسی حقوق ثبتی و ارشاد درامورمدنی و ارشاد در امورکیفری👇👇👇👇👇👇👇👇

✅۷۲ واحد دانشجویان با کاردانی مرتبط

✅۷۴ واحد دانشجویان با کاردانی غیر مرتبط و درصورت نگذراندن درس دانش جمعیت یا تنظیم خانواده دردوره کاردانی ۷۶ واحد

✴️ کارشناسی دستیاری درامور مدنی ودستیاری درامور کیفری👇👇👇👇👇👇👇👇👇

✅۷۰ واحد دانشجویان با کاردانی مرتبط

✅۷۲ واحد دانشجویان با کاردانی غیر مرتبط و درصورت نگذراندن درس دانش جمعیت یا تنظیم خانواده دردوره کاردانی ۷۴ واحد

نکته‼️‼️‼️
درس جبرانی دانشجویان کارشناسی یک درس ۲ واحدی می باشد که توسط مرکز ارائه شده
مانند: آیین دادرسی مدنی ۱
نکته‼️‼️‼️
دانشجویانی کارشناسی که دردوره کاردانی درس (تنظیم خانواده ۱واحدی یا دانش و جمعیت ۲واحدی ) را نگذرانده اند باید در دانش جمعیت ۲واحدی را بگذرانند.
نکته‼️‼️‼️
کاردانی های مرتبط دردوره کارشناسی حقوق رشته های
👈( حقوق ثبتی ،شورای حل اختلاف ، دستیاری قضایی،ارشاد معاضدت قضایی،خدمات قضایی،ضابطین قضایی،نگارش حقوقی) می باشد ،سایر رشته های کاردانی غیر مرتبط با کارشناسی حقوق می باشند.

✴️رشته های کاردانی حقوق ثبتی ،شورای حل اختلاف ، دستیاری قضایی،ارشاد معاضدت قضایی،خدمات قضایی،ضابطین قضایی،نگارش حقوقی👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

✅۷۹ واحد گذرانده