تقویم آموزشی دانشجویان

قابل توجه دانشجویان محترم:

تقویم آموزشی نیمسال اول (مهر) ۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد.با تشکر