اطلاعیه در خصوص پرداخت شهریه نیمسال دوم ۱۴۰۱- ۱۴۰۰

اطلاعیه در خصوص پرداخت شهریه نیمسال دوم ۱۴۰۱- ۱۴۰۰

دانشجویان گرامی هر چه سریعتر نسبت به پرداخت شهریه ۸۵ درصد اقدام نمایید.

مراحل پرداخت شهریه به شرح ذیل می باشد:

دانشجو موظف است به سامانه هم آوا قسمت تسویه دانشجو مراجعه نموده و با مشاهده مبلغ ۸۵ درصد، از طریق مراجعه حضوری به بانک ملی عدد مربوط را به حساب شماره ۴۱۵۰۱۶۳۱۸۱۰۰۲ بانک ملی به نام مرکز علمی کاربردی دادگستری تهران( شهید قدوسی) واریز نماید و اصل فیش واریزی را به انضمام دو سری کپی از فیش مربوطه به واحد اداری مالی تحویل نماید.

تذکر۱:بابت واریز شهریه به هیچ عنوان از درگاه الکترونیکی سامانه هم آوا استفاده ننمایید.

تذکر۲: هرگونه پرداخت شهریه از طریق دستگاه خودپرداز ویا به صورت حواله الکترونیکی به حساب مذکور ممنوع می باشد .

تذکر۳: دانشجو موظف می باشد مبلغ شهریه ۸۵ درصد را تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ واریز و سند مربوطه را به واحد مالی تحویل نماید.

تذکر۴:عدم تحویل سند واریزی به واحد مالی به منزله عدم واریز وجه می باشد .