تلفن اعضاء دانشگاه

لیست تلفن های  مرکز علمی  کاربردی قوه قضائیه تهران

مسئولیت شماره
ریاست مرکز
دفتر رئیس مرکز ۶۶۰۸۸۳۸۹
امور اداری و مالی و پشتیبانی ۶۶۰۸۲۱۲۹
مدیر آموزش ۶۶۰۸۱۶۸۶
کارشناس امور فارغ التحصیلان-امورمدرسان ۶۶۰۸۲۱۳۲
 امتحانات-امور کلاس ها ۶۶۱۹۷۲۶۲
کارشناس مقطع کاردانی ۶۶۰۸۱۷۹۲
کارشناس  کارشناسی ۶۶۱۹۷۰۶۴
دبیرخانه ۶۶۰۸۲۱۳۴
بایگانی و کتابخانه ۶۶۰۸۸۵۱۰
مشاوره ۶۶۰۸۲۵۸۶
حراست ۶۶۰۱۴۰۵۳