کاردانی

رشته های جدید این مرکز:(ثبت نام از مهرماه۱۴۰۰)

کاردانی حرفه ای دستیاری حقوقی امور قضایی
کاردانی حرفه ای دستیاری حقوقی دستگاه های اجرایی
کاردانی حرفه ای دستیاری مشاغل حقوقی

رشته های سابق:

کاردانی حرفه ای حقوق امور ضابطین قضایی

کاردانی حرفه ای حقوق خدمات قضایی

کاردانی حرفه ای حقوق شورای حل اختلاف

کاردانی حرفه ای حقوق ارشادومعاضدت قضایی

کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی

کاردانی حرفه ای حقوق دستیارقضایی

کاردانی حرفه ای حقوق نگارش حقوقی