اطلاعیه تشکیل کلاسها

قابل توجه دانشجویان

قابل توجه دانشجویان

قابل توجه دانشجویان کلیه امتحانات طبق تاریخ و ساعت مندرج در برنامه امتحانی برگزار خواهد شد . هرگونه مغایرت در تاریخ و ساعت بین سامانه هم آوا و سامانه آزمون مجازی توسط نماینده کلاس به دانشگاه اطلاع دهید.