Judiciary Scientific Applied Training Center

پنجشنبه 3 مهر ماه 1399
وضعیت کاربر: میهمان  ورود
 
سرفصل دروس رشته ها
 
برای دریافت فایل ها برروی رشته مورد نظرکلیک کرده ودانلودنمایید.
نکته:فرمت فایل ها pdf بوده وبرای بازکردن فایل ها باید نرم افزار Acrobat readerبرروی سیستم شما نصب شده باشد.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سرفصل دروس رشته هامصوب جدید

کاردانی

کاردانی حرفه ای امورفرهنگی

کاردانی حرفه ای حقوق امور ضابطین قضایی

کاردانی حرفه ای حقوق خدمات قضایی

کاردانی حرفه ای حقوق شورای حل اختلاف

کاردانی حرفه ای حقوق ارشادومعاضدت قضایی

کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی

کاردانی حرفه ای حقوق دستیارقضایی

کاردانی حرفه ای حقوق نگارش حقوقی

کارشناسی

کارشناسی حرفه ای حقوق ارشاددرامورکیفری

کارشناسی حرفه ای حقوق ارشاددرامورمدنی

کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی

كارشناسي حرفه اي دستياري قضايي در امور مدني
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سرفصل دروس رشته ها مصوب قدیم

کاردانی پودمانی

ارشادومعاضدت قضایی

امورفرهنگی

حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

حقوق گرایش شورای حل اختلاف

خدمات قضایی

دستیارقضایی

ضابطین قضایی

نگارش حقوق

کاردانی ترمی

ارشادومعاضدت قضایی

حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

حقوق گرایش شورای حل اختلاف

خدمات قضایی

دستیارقضایی

ضابطین قضایی

نگارش حقوقی

کارشناسی پودمانی

حقوق گرایش ارشاددرامورکیفری

حقوق گرایش ارشاددرامورمدنی

حقوق گرایش علوم ثبتی

کارشناسی ترمی

حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

حقوق گرایش ارشاددرامورکیفری

حقوق گرایش ارشاددرامورمدنی

برای اطلاع از آخرین تغییرات چارت تحصیلی به سامانه سجاد قسمت سرفصل دروس مصوب مراجعه نمایید

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی قوه قضاییه می باشد.