Judiciary Scientific Applied Training Center

شنبه 10 آبان ماه 1399
وضعیت کاربر: میهمان  ورود
 
مرخصی تحصیلی
 

مرخصی تحصیلی ترمی

ماده 33:

دانشجو در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته می تواند حداکثر از یک نیمسال تحصیلی به  عنوان مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

تبصره :

مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیلی در هر دوره محسوب می گردد.

توصیه:

با توجه به عدم ارائه دروس در نیمسال های پیاپی  و امکان عدم ارائه دروس مورد نیاز دانشجو در نیمسال بعد از مرخصی     قبل از ارائه درخواست       شرایط ادامه تحصیل  را پس از مرخصی بررسی کنید.گاها دانشجو بعد از اخذ مرخصی و با توجه به عدم ارائه دروس مورد نیاز مجبور به اخذ مرخصی مجدد می شود. با توجه به ماده 33 فوق الذکر ارائه 2 نیمسال مرخصی تحصیلی امکان پذیر نمی باشد.

به هنگام اخذ مرخصی تحصیلی به مدت مجاز تحصیل دقت کنید.

ماده 34 :

درخواست مرخصی می بایست حداکثر 2 هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال توسط شخص دانشجو و به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه شود.

دانشجو موظف به پرداخت یک شهریه ثابت بابت مرخصی تحصیلی است.

مرخصی تحصیلی پودمانی

مصوبه 12 جلسه مورخه 7/8/87

دانشجو در طول مدت تحصیل می تواند از یک یا چند پودمان  تحصیلی به عنوان مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره :

مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیلی در هر دوره محسوب می گردد.

توصیه:

به هنگام اخذ مرخصی به حداکثر مدت مجاز تحصیل دقت کنید.

به هنگام اخذ مرخصی به ارائه شدن دروس مورد نیاز خود بعد از پودمان مرخصی تحصیلی دقت کنید.گاها دانشجو پس از پودمان مرخصی و با توجه به عدم ارائه دروس مورد نیاز مجبور به اخذ مرخصی مجدد می شود.

درخواست مرخصی می بایست حداکثر 2 هفته قبل از شروع نام نویسی هر پودمان توسط شخص دانشجو و به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه شود.

دانشجو موظف به پرداخت یک شهریه ثابت بابت مرخصی تحصیلی است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی قوه قضاییه می باشد.